Trước khi thuê văn phòng, việc lập biên bản bàn giao cho thuê là điều không thể thiếu. Văn bản này có chức năng ghi chép lại các thông tin liên quan đến quá trình thuê văn phòng, bao gồm thông tin của bên cho thuê và bên thuê. Hãy cùng tham khảo các mẫu biên bản bàn giao văn phòng cho thuê Hữu Toàn Office chuẩn mới nhất năm 2023 ngay sau đây.

Mẫu biên bản bàn giao văn phòng cho thuê mới nhất 2023

Biên bản bàn giao văn phòng cho thuê là gì?

Biên bản bàn giao cho thuê văn phòng là văn bản quy định đầy đủ các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc chuyển nhượng văn phòng từ bên cho thuê sang bên thuê văn phòng khi một hợp đồng thuê văn phòng được thực hiện. Văn bản này có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính minh bạch và tránh xảy ra mâu thuẫn sau này.

Biên bản bàn giao văn phòng cho thuê được sử dụng để ghi chép tất cả các hoạt động mà bên cho thuê văn phòng thực hiện khi bàn giao văn phòng cho bên thuê. Trong biên bản này, sẽ ghi rõ thông tin liên quan đến cả hai bên, thông tin về văn phòng cho thuê và cam kết của cả hai bên. Việc lập biên bản này cần phải được thực hiện một cách tỉ mỉ, chi tiết, và chính xác.

Vì sao cần có Biên bản bàn giao văn phòng cho thuê

Nhu cầu thuê văn phòng hiện nay đang tăng cao. Vì thế, để tránh các rủi ro không mong muốn và bảo vệ quyền lợi của hai bên, việc lập biên bản bàn giao văn phòng cho thuê là rất quan trọng.

Mục đích của việc lập biên bản bàn giao văn phòng cho thuê bao gồm:

 • Cung cấp chứng cứ pháp lý để giải quyết mọi tranh chấp có thể xảy ra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả các bên.
 • Xác định rõ ràng quyền và trách nhiệm của mỗi bên trong việc quản lý và bảo quản tài sản, máy móc cho thuê.
 • Tạo ra sự minh bạch trong việc thỏa thuận thuê văn phòng.
 • Giúp thống kê và ghi chép tài sản liên quan đến văn phòng cho thuê, từ đó làm cho quá trình bàn giao văn phòng nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Vì sao cần có Biên bản bàn giao văn phòng cho thuê

Mẫu biên bản bàn giao văn phòng cho thuê

Nếu bạn cho thuê hoặc đi thuê văn phòng nhưng chưa biết cách soạn thảo biên bản bàn giao văn phòng cho thuê như thế nào thì có thể tham khảo những mẫu biên bản bàn giao văn phòng sau đây:

Mẫu: 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

Số: …

…… ngày …. tháng …. năn ….

– Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 20… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………

Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ……………………………

– Đại diện: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ:……………………………………………………………………….

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………………………….Fax:……………………

– Tài khoản số: …………………………………………………………………

– Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

– Ông (bà):……………………………………………………………………..

– Số CCCD/CMND:……………..cấp ngày…………….tại…………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………………………….

– Tài khoản: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:………………………………………………………………..

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:

– Diện tích căn nhà:…………………………..

– Tổng số phòng:………………………………

– Khu phụ:………………………………………..

– Thiết bị:…………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………

+ …………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê. Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. giờ cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰ ⃰

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

Hôm nay, ngày….. /…../….., chúng tôi gồm có:

Đại diện bên cho thuê nhà (Bên A):

Họ và tên:……………………………………….

CMND/CCCD số:…… cấp ngày: …… tại: ……

Đại diện bên thuê nhà (Bên B):

Họ và tên: ……

CMND/CCCD số: …… cấp ngày: …… tại: ……

Đã cùng nhau tiến hành việc bàn giao căn nhà cho thuê tại số ……, đường ……, Phường ……, Quận ……, TP …… với các nội dung sau:

 • Về diện tích sử dụng:

Nhà 5 tầng; diện tích mặt bằng 70m2, tổng diện tích sủ dụng ước tính là 350m2.

 • Về trang thiết bị trong nhà:

Tầng 1:

– 02 bộ cửa cuốn Úc;

– 02 bộ cửa đi 01 cánh;

– 01 cửa sổ 02 cánh;

– 03 bóng đèn tuýt;

– 01 bóng đèn ốp trần ngoài hiên;

– 01 bệt INAX;

– 01 chậu rửa mặt INAX + vòi Jorden;

– 01 quạt thong gió;

– 01 máy bơm nước Italia.

Tầng 2:

– 02 bộ cửa đi 02 cánh;

– 01 bộ cửa đi 01 cánh;

– 01 bộ cửa sổ 04 cánh;

– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;

– 02 hộp đèn tuýt;

– 02 đèn hắt tường;

– 02 đèn ốp trần;

– 01 bệt INAX;

– 01 chậu rửa mặt INAX+vói Jorden;

– 01 bộ vời sen Jorden;

– 01 quạt thong gió;

– 01 bình nóng lạnh.

Tầng 3 – 4: toàn bộ trang thiết bị như tầng 2

Tầng 5:

– 01 bộ cửa đi 02 cánh;

– 02 bộ cửa đi 01 cánh;

– 02 bộ cửa sổ 02 cánh;

– 02 hộp đèn tuýt;

– 02 đèn ốp trần.

Bên A đã bàn giao đầy đủ cho Bên B các trang thiết bị liệt kê ở trên, toàn bộ chìa khóa các cửa (2 chìa/cửa).

Bên B đã nhận bàn giao đầy đủ từ Bên A, toàn bộ các trang thiết bị đang trong tình trạng hoạt động tốt.

Biên bản bàn giao này được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

……, ngày……, tháng……, năm……

Bên cho thuê nhà

(Bên A)

Bên thuê nhà

(Bên B)

Mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

Số:…

Ngày……tháng……năm 20….

– Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 20… về việc cho thuê nhà giữa Ông/ Bà … và Công ty ……………

Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ……………………………

– Đại diện: …………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………….

– Địa chỉ:……………………………………………………………………….

– Mã số thuế: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………………………….Fax:……………………

– Tài khoản số: …………………………………………………………………

– Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

– Ông (bà):……………………………………………………………………..

– Số CCCD/CMND:……………..cấp ngày…………….tại…………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………………………….

– Tài khoản: …………………………………………………………………….

– Tại Ngân hàng:………………………………………………………………..

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn nhà số: …… tại……với nội dung sau:

– Diện tích căn nhà:…………………………..

– Tổng số phòng:………………………………

– Khu phụ:………………………………………..

– Thiết bị:…………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………

+ …………………………………………………………………………………………

Bên cho thuê đã bàn giao đầy đủ cho bên thuê các trang thiết bị đã liệt kê ở trên.

Bên thuê đã nhận bàn giao đầy đủ từ bên cho thuê.

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Việc bàn giao kết thúc vào lúc …. h cùng ngày.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 4:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày…/…../….., tại……………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Bên giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: …………………………

Nội dung bàn giao

Vì lý do ………………… nên bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ……………… tại: ………………………………………… theo bảng thống kê chi tiết sau:

STTTên tài sảnĐơn vịSố lượngTình trạngThành tiềnChữ ký nhận

Bên giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số tài sản trên sẽ do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý..

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên làm chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản bàn giao và trang bị đi kèm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ VÀ TRANG THIẾT BỊ ĐI KÈM

Căn cứ  vào nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên, hôm nay ngày … tháng … năm …., chúng tôi gồm:

Bên cho thuê (Bên A)

Người đại diện: ……………………..        Sinh năm: …………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Số CMND: …………………. Ngày cấp: …………………… Tại: ……………………………

Điện thoại: …………………………………..

Là đại diện hợp pháp căn nhà số: ………………………………………………….

Bên thuê (Bên B)

Người đại diện: ………………………………………. Sinh năm: ………………………..

Địa Chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Số CMND : …………………… Ngày cấp: …………………….. Tại: ……………………………

Điện thoại: ………………………………………..

Qua quá trình kiểm tra hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký biên bản bàn giao nhà và trang thiết bị (đi kèm với hợp đồng thuê nhà số … được ký vào ngày ….) với những trang thiết bị dưới đây:

1: Máy lạnh: …. số lượng

2: Tủ lạnh …. số lượng

3: Máy bơm nước … số lượng

4: Chìa khóa … số lượng

………………………………………..

Biên bản bàn giao gồm …. (…) trang, được lập thành 02 bản bằng tiếng việt có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

Download mẫu biên bản bàn giao văn phòng cho thuê trọn bộ

Tải về mẫu biên bản bàn giao văn phòng cho thuê: Tại đây

Quy trình bàn giao văn phòng cho thuê

Quy trình bàn giao văn phòng cho thuê giúp bạn thực hiện các bước theo đúng quy định pháp luật, từ đó tránh được các tình huống không mong muốn hoặc tranh chấp sau này.

Dưới đây là quy trình bàn giao văn phòng để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên khi thuê:

 • Chuẩn bị hồ sơ bàn giao văn phòng theo yêu cầu. Trong trường hợp khách thuê văn phòng là người nước ngoài, bạn cần chuẩn bị biên bản bàn giao bằng tiếng Anh.
 • Tiến hành kiểm tra và đối chiếu hồ sơ bàn giao với tình trạng thực tế của tài sản. Trong quá trình này, hai bên sẽ trao đổi và giải quyết mọi vướng mắc phát sinh.
 • Ký kết biên bản bàn giao văn phòng cho thuê, làm việc này để xác nhận việc đồng ý tiếp nhận văn phòng cho thuê hoặc không đồng ý tiếp nhận văn phòng cho thuê.

Quy trình bàn giao văn phòng cho thuê

Những lưu ý khi lập biên bản bàn giao văn phòng cho thuê

Trong quá trình lập biên bản bàn giao tài sản, nhiều người thường chủ quan những thông tin có liên quan đến hợp đồng. Điều này có thể dẫn đến xảy ra tranh chấp về các vấn đề này. Vì vậy, việc lập biên bản bàn giao tài sản cần lưu ý:

 • Đề xuất thời gian và địa điểm thực hiện bàn giao cũng như việc lập biên bản.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin liên lạc của cả bên giao và bên nhận.
 • Ghi chép một cách chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu nhất về tài sản, bao gồm tên, số lượng, các thông số nhận dạng, tình trạng thực tế và giá trị của chúng.
 • Xác định cụ thể các điều kiện, trách nhiệm và cam kết đối với tài sản sau khi bàn giao.
 • Có đầy đủ chữ ký của cả hai bên (hoặc cả người làm chứng nếu cần thiết).

Xem thêm bài viết:

Trên đây là các mẫu biên bản bàn giao văn phòng cho thuê mới nhất và cập nhật cho năm 2023. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã biết về quy trình và kinh nghiệm khi tiến hành bàn giao văn phòng cho thuê. 

Thông tin liên hệ:

 • Hữu Toàn Office
 • Địa chỉ: 101D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Hotline: 0937606509
 • Email: office@huutoanlogistics.com
 • Website: https://huutoanoffice.vn
5/5 - (2 bình chọn)